Skip to main content

Më shumë të ardhura në buxhetin e shtetit – Në 5 muaj, arritën në rreth 287.1 miliardë lekë, ose 103.4% e planit

Të Tjera