Skip to main content

Shoqëritë aksionare shtetërore – Udhëzimi i ri, Këshillat Mbikëqyrës marrin kompetenca të reja për administrimin e kompanive

Të Tjera